ZAJĘCIA PRAKTYCZNE MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW BEZ ZMIAN

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19.

Zajęcia praktyczne młodocianych pracowników

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

§2

1. Od dnia 27 stycznia 2022 do dnia 27 lutego 2022 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:
1)szkół podstawowych w zakresie klas V-VIII;
2)szkół ponadpodstawowych;
3)placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia
zawodowego;
4)szkół artystycznych /…/;
5)szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie
klas V-VIII szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego.

2. Ograniczenie funkcjonowania , o którym mowa w ust.1 nie dotyczy:
pkt. 3 branżowych szkół I stopnia – w odniesieniu do uczniów szkół
I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć
praktycznych realizowanych u pracodawców, o ile u pracodawcy nie
występują zdarzenia , które ze względu na aktualną sytuację
epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Źrdło: Kuratorium Oświaty w Gdańsku

https://www.kuratorium.gda.pl/nauka-zdalna-do-konca-ferii-zimowych-gotowe-przepisy/