Kurs pedagogiczny

dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

belferTERMIN ROZPOCZĘCIA KURSU

Na bieżąco wg zapotrzebowania / eksternistycznie

ADRESACI KURSU
Kurs pedagogiczny (kwalifikacyjny) w wymiarze 40 godzin (plus praktyki metodyczne w wymiarze 8 godzin) jest konieczny do organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych (uczniów szkół rolniczych). Z powodzeniem kurs jednak odbywają wykładowcy wszelakich pozaszkolnych form kształcenia: przeprowadzający różne instruktarze, instruktorzy nauki jazdy.

CZAS TRWANIA KURSU
Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki oraz umiejętności dydaktycznych w łącznym wymiarze 48 godz., w tym: zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki – łącznie 40 godz. oraz umiejętności dydaktyczne – 8 godz.
Kurs nie może trwać krócej niż 8 dni, nie ma natomiast bariery, kiedy ma się zakończyć, tylko sugerujemy okres 30 dni.
Zajęcia są prowadzone metodami aktywizującymi z położeniem nacisku na osiągnięcie przez uczestników szkolenia niezbędnych umiejętności przydatnych w prowadzeniu zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu. Kurs w systemie kształcenia na odległość, w którym przekazywanie treści kształcenia oraz sprawdzanie przebiegu i efektów kształcenia odbywa się z zastosowaniem dostępnych technik komunikacyjnych, w szczególności: poczty elektronicznej, Internetu i telefonu bez stałego i bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się.

CEL KSZTAŁCENIA
Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu.

PLAN RAMOWY SZKOLENIA
Szkolenie podzielone jest na 3 sekcje oraz umiejętności dydaktyczne:

  1. Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy – łącznie 5 godz.;
  2. Elementy psychologii w komunikacji i relacjach: instruktor-osoba ucząca się – łącznie 8 godz.;
  3. Metodyka praktycznej nauki zawodu – łącznie 27 godz.;
  4. Umiejętności dydaktyczne – 8 godz. (czyli praktyki metodyczne realizowane w środowisku pracy oraz poza środowiskiem pracy).

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA
Kurs kończy się egzaminem złożonym z części pisemnej i praktycznej.

INFORMACJE I ZAPISY

Sekretariat Powiatowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Tel. 59 8621 856

PROGRAM KURSU ZATWIERDZONY JEST PRZEZ POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY

CENA 900zł

WZÓR ZAŚWIADCZENIA