Główne zadania Cechu

 • Reprezentowanie interesów członków Cechu wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, sądów, urzędów i instytucji.
 • Prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno – organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, socjalnej i gospodarczej.
 • Utrwalanie więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego rzemieślnika.
 • Wykonywanie na podstawie upoważnienia Izby Rzemieślniczej zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego uczniów zatrudnianych w zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w Cechu
 • Organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków Cechu i zatrudnionych przez nich pracowników.
  *kwalifikacje pedagogiczne
  *uprawnienia mistrzowskie
 • Promocja zakładów szkolących pracowników młodocianych.
 • Udzielanie pomocy pracodawcom w rekrutacji uczniów do nauki zawodu.
 • Pośrednictwo w zawieraniu umów o pracę z pracownikami młodocianymi.
 • Pomoc w uzyskaniu środków pieniężnych z tytułu:
  *refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne,
  *dofinansowań po wyszkoleniu ucznia
 • Doradztwo w zakresie zatrudniania pracowników młodocianych