Statut PCRIP

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Cech jest, z zastrzeżeniem §6 ust.2, dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i małej przedsiębiorczości.
2. Cech posiada osobowość prawną.
3. Cech działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989r. (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr. 112, poz.979) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

1. Cech zrzesza rzemieślników prowadzących działalność indywidualnie i w formie spółki cywilnej na terenie administracyjnym miasta Lęborka i gmin sąsiednich w zakresie wszystkich branż, a także zgodnie z zasadami § 6 ust 1 niniejszego statutu inne mikro i małe przedsiębiorstwa na tym terenie.

§ 3

1. Cech nosi nazwę:
Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lęborku.
2. Siedzibą Cechu jest: Dom Rzemiosła w Lęborku ul. Plac Pokoju 6.

§ 4

1. Cech jest członkiem Izby Rzemieślniczej  w  Słupsku.

II. CELE CECHU

§ 5

 1. Celami Cechu są:
a) Reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, sądów, urzędów i instytucji;
b) Prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, socjalnej i gospodarczej;
c) Utrwalenie więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego rzemieślnika;
d) Wykonywanie na podstawie upoważnienia Izby Rzemieślniczej, w której Cech jest zrzeszony, zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego; w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych w przedsiębiorstwach prowadzonych przez członków Cechu;
e) Nadzór, o którym mowa realizowany jest w szczególności przez:

 • Współpracę z samorządem powiatu i gmin, dyrektorami i radami pedagogicznymi szkół zawodowych, w których młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego u pracodawców-rzemieślników realizują dokształcanie teoretyczne;
 • Współpracę z organami nadzoru nad warunkami pracy w zakładach szkolących;
 • Ustalenie maksymalnej liczby szkolonych pracowników młodocianych oraz przyjmowania od pracodawców szkolących oświadczeń dotyczących spełnienia warunków do szkolenia;
 • Prowadzenie ewidencji umów o pracę w celu przygotowania zawodowego;
 • Organizowanie cyklicznych spotkań instruktażowych z mistrzami szkolącymi;
 • Prowadzenie doradztwa oraz udzielanie informacji na temat zasad prawnych związanych ze szkoleniem zarówno dla szkolących jak i dla szkolonych;
 • Prowadzenie działalności mediacyjnej w zakresie sporów wynikłych na tle realizacji procesu szkoleń;
 • Promowanie nauki zawodu prowadzonej w rzemieślniczych zakładach przez upowszechnianie informacji o płynących stąd korzyściach dla szkolących i szkolonych;
 • Organizowanie – w miarę potrzeby- uroczystego podpisywania umów, czy pasowania na czeladnika;
  f) Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa, zwłaszcza przepisów ustawy o rzemiośle przez członków Cechu.

2. Cele określone w ust. 1 cech realizuje poprzez:

a) udzielanie swoim członkom porad i instruktażu, a także wszechstronnej informacji oraz pomocy organizacyjnej w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu;
b) przedstawianie organom samorządu terytorialnego postulatów i wniosków dotyczących spraw członków Cechu, a także interweniowania w przypadkach  naruszenia praw  lub uzasadnionego interesu społecznego
c) prowadzenie poradnictwa prawnego i podatkowego dla swoich członków
d) organizowanie kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe członków Cechu oraz zatrudnionych przez nich pracowników
e) organizowanie kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego, pracowników młodocianych w zakresie teoretycznym
f) organizowanie szkoleń w zakresie bhp, prawa pracy, wymogów sanitarno-epidemiologicznych, kursów pedagogicznych oraz innych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej;
g) delegowanie przedstawicieli Cechu do organów kolegialnych – w tym do Powiatowej Rady Zatrudnienia;
h) rozpatrywanie skarg na działalność członków Cechu;
i) dokonywanie – na wniosek osoby zainteresowanej – fachowej oceny pracy wykonanej przez członka Cechu i wydania w tym przedmiocie pisemnej opinii;
j) udzielanie na zewnątrz szerokiej informacji o usługach i rodzajach działalności członków Cechu, organizowanie wystaw, konkursów a także propagowanie myśli i postępu technicznego.

3. Cech swoje cele statutowe realizować może  poprzez prowadzenie działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD:

56.10.A restauracje i inne placówki gastronomiczne
56.21.Z  przygotowanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych /katering/
56.29.Z  pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z  przygotowanie i podawanie napojów
68.20.Z  wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
68.32.Z  zarządzanie nieruchomościami wykonane na zlecenie
69.20.Z  działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe
70.22.Z  doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
70.22.Z  pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
73.12.D  pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
81.10.Z  działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
82.11.Z  działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
85.60.Z  działalność wspomagająca edukację
85.59.A nauka języków obcych
85.32.B  branżowe szkoły I stopnia
85.59.B  pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieklasyfikowane

4. Upoważnia się Zarząd PCRiP w Lęborku do wprowadzania zmian w treści niniejszej ustawy jeżeli konieczność ich wykonania wynikać będzie z potrzeb postępowania rejestrowego przed sądem oraz zmianom dotyczących kwalifikacji statystycznych. 

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 6

1. Członkami Cechu mogą być, prowadzący działalność gospodarczą na warunkach określonych ustawą o rzemiośle:
a) Osoby fizyczne będące małymi przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy – prawo działalności gospodarczej;
b) Przedsiębiorcy jednoosobowi nie zatrudniający pracowników;
c) Inne osoby fizyczne, jeżeli nie spełniają warunków określonych w ustawie o rzemiośle, jeżeli złożą deklarację i zostaną przyjęci do Cechu na czas określony, nie krótszy niż 5 lat.
2. Osoba wykonująca działalność gospodarczą na warunkach określonych ustawą o rzemiośle i zatrudniająca pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle, obowiązana jest uzyskać członkostwo w Cechu, a działalność tę prowadzi w granicach administracyjnych obszaru działania Cechu o którym mowa w § 2.
3. Członkami Cechu mogą być wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą na warunkach określonych ustawą o rzemiośle.

§7

1. Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie deklaracji.
Deklaracja powinna być złożona pod nieważnością w formie pisemnej.
Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz oświadczenie dotyczące gotowości uiszczania składek członkowskich.
2. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd.
3. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.
4. Osoby, które nabyły członkostwo w Cechu z mocy ustawy o wykonywaniu i organizacji rzemiosła zachowują uprawnienia członkowskie, jeżeli spełniają warunki określone w art.2 ust.2 z dnia 23 marca 1989r. o rzemiośle.

§ 8

1. O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka Cechu zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu 2 tygodni od dnia jej podjęcia .
2. Od odmownej decyzji Zarządu zainteresowanemu służy odwołanie do  walnego zgromadzenia na najbliższym zgromadzeniu, nie później niż w ciągu roku od daty doręczenia.

§ 9

1. Członkowie mają prawo do:
1) korzystania z pomocy i świadczeń cechu w zakresie określonym w § 5 statutu,
2) wybierania i wybieralności do organów Cechu,
3) zgłaszania  wniosków zmierzających do usprawnienia Cechu,
4) wnoszenia odwołań od uchwał Zarządu Cechu –  dotyczących praw członka – do Walnego Zgromadzenia,
5) obecności na naradach organów Cechu przy rozpatrywaniu odwołań stawianych im zarzutów i skarg oraz do udzielania wyjaśnień,
6) wglądu w protokoły Walnych Zgromadzeń i roczne sprawozdania Zarządu Cechu protokoły i pisma pokontrolne oraz sprawozdania z wykonania zaleceń,
7) uzyskiwania od organów Cechu – na Walnych Zgromadzeniach, zebraniach sekcji cechowych lub innych formach informacji o działalności Cechu, jego wynikach oraz zamierzeniach.

1. Nie ma prawa wybieralności członek Cechu, który ;
1) został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego,
2) został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem sądu cechowego,
3) zalega z wpłacaniem składek członkowskich powyżej sześciu miesięcy, mimo  wezwania, o których mowa w § 25 ust. 3 statutu.

§ 10

1.  Członkowie Cechu obowiązani są :
1) przestrzegać prawo, zasady etyki zawodowej i godności zawodowej oraz zasady współżycia społecznego,
2)  stosować się do przepisów statutu oraz uchwał organów organizacji rzemieślniczych,
3) regularnie wpłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości,
4) poddawać kontroli działalność swego zakładu w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła,
5)  podnosić jakość usług oraz kulturę obsługi klientów,
6)  rzetelnie, sumiennie i terminowo wykonywać zalecone przez klientów prace, a w razie reklamacji w ten sam sposób rozpatrywać je i załatwiać

§ 11

1. Członek Cechu  jest obowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić Cech o zaniechaniu wykonywania  rzemiosła  lub o przeniesieniu siedziby zakładu rzemieślniczego poza teren działalności Cechu.

§ 12

1. Członkostwo w Cechu ustaje na skutek:

– wystąpienia
– wykreślenia
– wykluczenia|
– wygaśnięcia

§ 13

1. Członek Cechu może wystąpić z niego za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod nieważnością w formie pisemnej.
2. Wystąpienie członka z Cechu następuje po upływie  3-miesięcznego okresu od dnia zgłoszenia  pisemnego wypowiedzenia do Zarządu Cechu, licząc od końca m-ca, w którym nastąpiło wypowiedzenie.

§14

1. Wykreślenie i wykluczenie członka z Cechu następuje  w przypadku utraty przez niego   statutowych uprawnień do zrzeszania się w Cechu.
2. Wykreślenie członka z Cechu może nastąpić z powodu nie opłacania składek przez okres 3-ch miesięcy.
3. Wykluczenie członka z Cechu następuje z powodu utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądowego.

 § 15

1. Uchwałę o wykreśleniu i wykluczeniu członka podejmuje Zarząd.

§ 16

1. O wykreśleniu członka Cech obowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się.
2. Uchwała w sprawach określonych w ust. 1 staje się skuteczna z datą doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie zwrócone  na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
3. Członkowi wykreślonemu przysługuje prawo odwołania się w sposób i terminie określonym w § 60 statutu.
4. Członek wykreślony ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania i popierać je oraz składać wyjaśnienia.
5. O terminie Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrzona sprawa odwołującego się, powinien być on zawiadomiony przez Zarząd pod wskazanym przez siebie w odwołaniu adresem w sposób określony w § 25 ust. 1 statutu.
6. W przypadku uwzględnienia przez Walne Zgromadzenie odwołania od uchwały Zarządu w sprawie wykreślenia – zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa w Cechu.

§ 17

1. Wysokość składki cechowej, ustala Walne Zgromadzenie uwzględniając finansowanie działalności organizacyjno-samorządowej Cechu i inne jego wydatki na działalność statutową właściwej Izby Rzemieślniczej i Związku Rzemiosła Polskiego.
O wysokości składki cechowej, Cech zawiadamia członków ze wskazaniem podstawy obliczenia składki oraz terminów jej płatności.
2. Nie uregulowane w ciągu 6 miesięcy składki podlegają ściągnięciu w trybie postępowania sądowego.

§ 18

1. Uchwałą  Walnego Zgromadzenia można nadać godność:
1) “Honorowego Starszego”  lub “Honorowego Członka” Cechu osobom, które położyły szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła, a nie prowadzą zakładów rzemieślniczych,
2) “Honorowego Członka Cechu” osobom, które przez  ostatnie  20 lat były członkami Cechu i z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestały prowadzenia działalności rzemieślniczej.
2. Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w walnych zgromadzeniach z głosem doradczym  oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych Cechu w zakresie przysługującym członkom.

IV. ORGANY CECHU

§ 19

1. Organami Cechu są;
A. Walne Zgromadzenie Członków
B. Zarząd
C. Komisja rewizyjna
D. Sąd cechowy.
2. Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 lit .B, C i D.
3. Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych ma obowiązek przy pełnieniu tej funkcji  przestrzegać przepisów prawa, statutu i uchwał organów statutowych organizacji rzemieślniczych, postępować sumiennie i uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego środowiska.
4. Wybory Starszego Cechu oraz organów, o których mowa w ust.1 dokonywane są  w  głosowaniu  tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.
5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ Cechu uchwały uwzględnia się tylko oddane za i  przeciw uchwale.
6. Za udział w posiedzeniach organów Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia, członkowie otrzymują diety i zwrot kosztów podróży wg zasad ustalonych przez Zarząd Powiatowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

A. Walne Zgromadzenie Członków

§ 20

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwal w sprawach należących do jego zakresu działania.

§ 21

1.  Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:
1)  uchwalenie statutu i jego zmian,
2)  wybór i odwoływanie starszego cechu i pozostałych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego oraz zastępców członków,
3) określanie wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia cechu oraz dobrowolnych świadczeń rzemieślników,
4) uchwalanie planów i programów rozwoju rzemiosła, planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej Cechu,
5) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Cechu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej w tych sprawach i udzielania absolutorium członkom Zarządu,
6) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,
7) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu rzemiosła lub wystąpieniu  z nich,
8) upoważnianie Zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania ruchomości Cechu mających wartość historyczną, artystyczną i naukową,
9) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
10) nadawanie godności “Honorowego Członka Cechu”,
11) rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał Zarządu Cechu,
12) wybieranie delegatów  na zjazdy delegatów  samorządu rzemiosła,
13) podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w statucie.

§ 22

1. Odwołanie członka  Zarządu, Komisji rewizyjnej lub Sądu cechowego – przed upływem kadencji – może nastąpić przez Walne Zgromadzenie większością  2/3 głosów , oddanych w głosowaniu  tajnym.
2. Członek Komisji Rewizyjnej, Sądu Cechowego i Zarządu  traci członkostwo przed upływem kadencji w tych organach w razie:
1) śmierci
2) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądowego
3)złożenia rezygnacji
4) wykreślenia
5) ustania członkostwa

§ 23

1. Jeżeli Cech liczy mniej niż 200 członków wszyscy członkowie Cechu biorą udział w Walnym Zgromadzeniu.
2. Przy liczbie powyżej 200 wybiera się 3 delegatów na 10 członków, a jeżeli branża liczy do  3 członków  automatycznie wszyscy są delegatami.
3. Do zebrania delegatów zastępującego Walne Zgromadzenie Członków stosuje się odpowiednio przepisy o Walnych Zgromadzeniach.
4. Na żądanie 1/4 ogółu członków zwołuje się Walne Zgromadzenie w pełnym składzie.

§ 24

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej  w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Walne Zgromadzenie zwołuje, na podstawie uchwały Zarządu Starszy Cechu lub w jego zastępstwie Podstarszy Cechu. Ponadto Zarząd  powinien podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na żądanie:
1) Komisji Rewizyjnej
2) Izby Rzemieślniczej
3) 1/4 ogólnej liczby członków Cechu lub delegatów.
2. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
3. W przypadkach wskazanych w ust. 2  Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 tygodni od daty złożenia żądania.
4. Jeżeli to nie nastąpi Walne Zgromadzenie może zwołać Komisja Rewizyjna lub komisja wybrana przez  1/4 ogólnej liczby członków Cechu lub delegatów.

§ 25

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków i Izbę Rzemieślniczą listem poleconym lub innym sposobem z potwierdzeniem odbioru co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział inne zaproszone osoby.
2. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy zamieścić również informację o wyłożeniu do wglądu w biurze Cechu – odpowiednio do porządku obrad – następujących  materiałów:
1) zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły,
2) sprawozdania Zarządu,
3) projektów podstawowych uchwal,
4) protokołu poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
3.    Członkom, którzy zalegają z  uiszczaniem składek cechowych powyżej trzech m-cy należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku nie przedłożenia dowodu zapłacenia zaległych składek  – będą pozbawieni prawa wybieralności do organów Cechu.

§ 26

1. Walne Zgromadzenie otwiera Starszy lub Podstarszy Cechu. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Cechu prezydium w składzie:przewodniczący, zastępca  przewodniczącego i sekretarz.
2. Przewodniczący zgromadzenia ma prawo, po uprzednim trzykrotnym upomnieniu, wykluczyć ze zgromadzenia osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych.
3. Szczegółowe zasady i tryb Walnego Zgromadzenia określa regulamin..

§ 27

1. Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami § 25 statutu jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych  porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych przy ich podejmowaniu wynosi co najmniej 1/4 części członków cechu lub delegatów.
2. W razie nie dojścia do skutku walnego zgromadzenia z powodu braku wymaganej liczby obecnych członków, Zarząd  obowiązany jest – nie później niż w ciągu 14 dni – zwołać ponownie walne zgromadzenie, które jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
3. Uchwały zapadają zwykłą  większością głosów, jeśli statut nie stanowi inaczej.
4. Uchwały o zmianie statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad  wymagają dla swej ważności, co najmniej 2/3 głosów. Uchwałą  o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany statutu.
5. W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie Cechu.

§ 28

1. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości obecnych członków Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.
2. Protokół Walnego Zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz.
3. Odpis uchwał Walnego Zgromadzenia Zarząd Cechu przesyła w ciągu miesiąca Izbie Rzemieślniczej.

B. Zarząd Cechu

§ 29

1. Zarząd  Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

§ 30

 1. Zarząd składa się z 7 osób, w tym ze Starszego Cechu, 1 Podstarszego, Sekretarza, Skarbnika oraz 3 członków.
Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie: Starszego Cechu, a pozostałych członków Zarządu razem.
Jednocześnie Walne Zgromadzenie wybiera 2 zastępców członków.
Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50 %  głosów plus jeden głos.
Starszy Cechu może pełnić funkcję przez trzy kolejne kadencje.
2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera 1 Podstarszego, Sekretarza i Skarbnika.
3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
4. Do Zarządu Cechu mogą być wybierani jedynie członkowie Cechu. Prawo zgłoszenia kandydatów do Zarządu przysługuje sekcjom.
5. Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać co najmniej 5 letni okres członkostwa w Cechu.
6. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium.
W tym przypadku  nie stosuje się przepisu § 27 ust. 4 statutu.

§ 31

1. W razie ustąpienia lub odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji, do Zarządu wchodzi do końca kadencji zastępca członka w kolejności otrzymanej ilości głosów, a w przypadku równości głosów  – według kolejności  umieszczenia na liście. W przypadku ustąpienia lub odwołania Starszego Cechu, do czasu wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie zastępuje go Podstarszy.

§ 32

1. Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów Cechu.

§ 33

 1. Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w szczególności:
1) Reprezentowanie interesów  członków wobec terenowych  organów administracji i sądów, organizacji społecznych i gospodarczych,
2) Gospodarowanie funduszami i majątkiem  cechu, z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia wskazanych w § 21,
3) Zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowywanie wniosków  na te zgromadzenia,
4) Powoływanie komisji spośród członków Cechu, na okres kadencji Zarządu ,
5) Realizowanie ustalonych zasad współdziałania ze spółdzielniami rzemieślniczymi,
6) Powoływanie i odwoływanie Dyrektora biura Cechu oraz ustalanie wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi zasadami płac,
7) Rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza  skarg klientów na niewłaściwe lub nieterminowe wykonywanie zamówień przez członków Cechu,
8) Ustalanie zakładowego systemu wynagrodzenia,
9) Przyjmowanie oraz wykreślanie członków Cechu.

§ 34

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej posiedzenie Zarządu  powinno odbywać się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później  niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.
3. Między posiedzeniami Zarządu, wszystkie decyzje w sprawach Cechu podejmuje Starszy Cechu.
4. Podjęte decyzje Starszy Cechu przedstawia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§ 35

1.Posiedzenie Zarządu Cechu zwołuje Starszy Cechu lub Podstarszy.
2. O czasie i miejscu posiedzeń Zarządu powiadomieni są na 7 dni przed terminem wszyscy członkowie Zarządu.
3.W posiedzeniach Zarządu uczestniczy Dyrektor biura z głosem doradczym.
4. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności
co najmniej połowy statutowej liczby członków w tym Starszego lub Podstarszego Cechu.
5. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu.
6. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu i jego komisji określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

§ 36

1. Starszy Cechu jako członek Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
2. Do zakresu obowiązków i uprawnień Starszego Cechu należy
w szczególności:
1) reprezentowanie Cechu na zewnątrz,
2) kierowanie bieżącą działalnością Cechu w okresie między posiedzeniami Zarządu,
3) podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania Biura Cechu po zasięgnięciu opinii dyrektora biura,
4) zwoływanie posiedzeń Zarządu,
5) rozstrzyganie spraw spornych między członkami Zarządu w zakresie działalności Zarządu,
6) przedstawianie Zarządowi kandydatów na dyrektora Biura Cechu,
7) wykonywanie uchwal Zarządu w zakresie zleconym mu do bezpośredniego wykonania.
3. Starszy Cechu jest bezpośrednim przełożonym dyrektora Biura Cechu.
4. Starszy Cechu dokonuje w imieniu Cechu czynności z zakresu prawa pracy
w stosunku do zatrudnionych w Cechu pracowników. Straszy Cechu może to uprawnienie zlecać Podstarszemu Cechu na podstawie stosownego upoważnienia.

C. Komisja Rewizyjna.

§  37

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 2 zastępców, wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu, na okres kadencji Zarządu. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego , a pozostałych  członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50 % + 1. Członkowie komisji wybierają spośród siebie zastępcę  przewodniczącego i sekretarza. W razie niemożności pełnienia funkcji przez członka  komisji – w jego prawa i obowiązki wchodzi zastępca członka.

§  38

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu, z tym, że na wniosek 1/4 ogólnej liczby członków Cechu –  Zarządu Cechu – badanie powinno być przeprowadzone w każdym  czasie,
2) badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w tych sprawach,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności,
4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
5) wydawanie zaleceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
2. Szczegółowe zasady i tryb pracy Komisji określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną.

D. Sąd Cechowy

§ 39

 1. Członkowie Cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

 

§ 40

1. Sąd Cechowy składa się z 5 członków i 2 zastępców  z różnych branż , wybranych przez Walne  Zgromadzenie spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego sądu, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50 % głosów + 1.
2. Sąd Cechowy wybiera spośród siebie 2 zastępców przewodniczącego.

§ 41

1. Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu, lub z własnej inicjatywy.
2. Sąd Cechowy orzeka w składzie co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

§ 42

 1. Sąd Cechowy może orzekać następujące kary:
1) upomnienie
2) naganę
3) pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń cechu na okres do 1 roku,
4) pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres do 3 lat,
5) wykluczenie.
2. W przypadku rozpatrywania sprawy członka Sąd Cechowy może – niezależnie od orzeczenia  kary – zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnionej funkcji w organach statutowych organizacji rzemieślniczych.
3. W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób korzystających ze świadczeń członka i uznanie skargi za zasadną ,Sąd niezależnie od orzeczenia kary może zalecić naprawienie wyrządzonej szkody materialnej.

§ 43

1. Wykluczenie członka z Cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny w przypadku, gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami statutu cechu lub zasadami  współżycia  społecznego. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu członka z Cechu Sąd zasięga obligatoryjnie opinii radcy prawnego.
2. Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności :
1) popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych  lub z innych niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu.
2) umyślne działanie na szkodę cechu,
3) uporczywe nie wykonywanie podstawowych obowiązków członkowskich,
4) naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

§ 44

1. Od orzeczenia  Sądu Cechowego służy odwołanie do rzemieślniczego sądu odwoławczego, działającego w organizacji, której Cech jest członkiem, w ciągu 1 m-ca od doręczenia orzeczenia.
2. Orzeczenia rzemieślniczego sądu odwoławczego są ostateczne.

§ 45

1. Szczegółowe  postępowanie dyscyplinarne określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

V. SEKCJE TERENOWE I ZAWODOWE

§ 46

1. Członkowie Cechu wykonujący rzemiosła na terenie jednego lub kilku sąsiednich miast i gmin – tworzą sekcje terenowe.
2. Członkowie Cechu wykonujący jednakowe lub pokrewne rzemiosła tworzą sekcje zawodowe.
3. W Cechu mogą działać sekcje zawodowe i terenowe. Delegatów na Walne Zgromadzenie wybierają  sekcje wskazane w § 23.
4. Powoływanie sekcji należy do właściwości Zarządu.
5. Pierwsze zebranie sekcji zwołuje Zarząd Cechu. Zebranie wybiera przewodniczącego sekcji i jego zastępcę. Zakres zadań przewodniczącego sekcji określa Zarząd Cechu. Przewodniczący  sekcji może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Cechu z głosem doradczym.

§ 47

1. Do zadań sekcji należy :
1) oddziaływanie na rzemieślników w kierunku  zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań społeczno – gospodarczych  rzemiosła,
2) prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej rzemiosła,
3) wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła  danego regionu lub zawodów,
4) otaczanie opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielanie pomocy rzemieślnikom prowadzącym nowe zakłady rzemieślnicze,
5) aktywizowanie rzemieślników do udziału w czynach społecznych.
2. Ewentualne wydatki sekcji pokrywane są w ramach planu finansowego Cechu.
3. Sekcje nie mają uprawnień  do występowania na zewnątrz, a opinie swe i postulaty przedstawiają Zarządowi Cechu.

VI. KOMISJE ZARZĄDU CECHU

§ 48

 1. Dla wykonania zadań Cechu, zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz właściwego rozpatrywania skarg na działalność zrzeszonych członków, Zarząd Cechu może powołać Komisje Kontroli Społecznej oraz Komisję ds. skarg i wniosków.
2. Komisje mają charakter doradczy i opiniujący,  a wnioski ze swych czynności przedstawiają  Zarządowi.
3. Kadencja komisji jest równa kadencji Zarządu.

§ 49

1. W skład komisji powoływani są członkowie odznaczający się wysokim poziomem etyki zawodowej i kwalifikacji zawodowych.
2. Komisje mogą korzystać, za zgoda Zarządu, z opinii rzeczoznawców.

§ 50

1. Do zadań Komisji Kontroli Społecznej należy badanie i analizowanie działalności zakładów rzemieślniczych  w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.
2. W toku kontroli komisja powinna zwracać uwagę rzemieślnikowi na stwierdzone uchybienia oraz omawiać z nim i wyjaśniać zasady prawidłowego  prowadzenia zakładu.

§ 51

1. Do zadań Komisji ds. skarg i wniosków należy badanie i analizowanie skarg na działalność zrzeszonych członków oraz rozpatrywanie wniosków zmierzających do usprawnienia  działalności Cechu.

§ 52

1. Tryb pracy i szczegółowe zadania komisji – określa Zarząd Cechu.

VII. ZASADY GOSPODARKI  FINANSOWEJ CECHU

§ 53

1. Środki finansowe Cechu stanowią składki  członkowskie, opłaty za świadczenia Cechu, dobrowolne świadczenia rzemieślników oraz inne wpływy.
2. Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez Walne Zgromadzenie Cechu.
3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Cechu oraz zasady wynagrodzenia zatrudnionych w Cechu pracowników uchwala Walne Zgromadzenie kierując się wskazówkami merytorycznymi Związku Rzemiosła Polskiego.

§ 54

 1. Cech uczestniczy na zasadzie dobrowolności w kosztach działalności  samorządowo- organizacyjnej  Izby Rzemieślniczej i Związku Rzemiosła Polskiego oraz w finansowaniu funduszy scentralizowanych przeznaczonych na cele  rozwoju rzemiosła, potrzeby oświatowe, społeczno – wychowawcze i socjalne ogółu rzemiosła na zasadach  określonych przez Związek Rzemiosła Polskiego.

VIII. BIURO CECHU

§ 55

1. Dyrektor biura Cechu kieruje pracą biura, przygotowuje materiały na posiedzenia organów Cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwał organów Cechu.
2. Dyrektor biura Cechu jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności Cechu obowiązujących przepisów.
3. W przypadku, gdy wykonanie uchwał lub decyzji organów Cechu mogłoby spowodować naruszenie prawa, Dyrektor biura Cechu powinien wystąpić do organu, który uchwałę lub decyzje podjął, o jej zmianę lub uchylenie.
4.Dyrektor biura Cechu bierze udział w obradach Walnego Zgromadzenia  oraz w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
5. Dyrektor biura odpowiada za prace biura przed Zarządem Cechu.

§ 56

1. Dyrektorem biura Cechu może zostać osoba posiadająca  co najmniej średnie wykształcenie oraz 3 – letnią praktykę w organizacjach rzemiosła.
2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Cechu może zwolnić kandydata na Dyrektora biura Cechu od warunku posiadania 3 – letniej praktyki w organizacjach rzemiosła.

§ 57

1. Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest Dyrektor biura Cechu.

IX. REPREZENTACJA CECHU

§ 58

1. Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego lub Podstarszego Cechu oraz Dyrektora biura Cechu w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

§ 59

1. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składają Starszy lub Podstarszy Cechu łącznie z Dyrektorem biura Cechu, a w okresie jego nieobecności – łącznie z upoważnionym przez Dyrektora biura pracownikiem biura Cechu.
2. Zarząd Cechu może udzielić Dyrektorowi biura Cechu pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Cechu lub jego zakładem, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.
3. Skuteczność czynności zawarcia lub rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem przez Dyrektora biura Cechu uzależniona jest w każdym przypadku od uprzedniej zgody Zarządu Cechu, wyrażonej  formie uchwały.

X.  POSTĘPOWANIE  ODWOŁAWCZE

§ 60

 1. Od decyzji Zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
2. Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni, licząc od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i terminie odwołania.
3. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym zgromadzeniu, lecz nie później niż w ciągu roku od daty otrzymania ich przez Cech.
4. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie  nie przekracza sześciu m-cy, a odwołujący usprawiedliwiał je wyjątkowymi okolicznościami.
Cech obowiązany jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem, w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

XI . LIKWIDACJA CECHU

§ 61

 1. Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, powziętej większością 3/4 głosów.

 

Lębork, dnia 18.06.2013r.