Oświata Zawodowa

       

Oświata zawodowa

Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lęborku na podstawie upoważnienia Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku sprawuje nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych.

Warunkiem przyjęcia ucznia na praktyczną naukę zawodu jest :

          Rzemieślnik

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej określający zakres pracy zakładu
 • dokument stwierdzający kwalifikacje zawodowe uprawniające do szkolenia
 • dokument stwierdzający przygotowanie pedagogiczne
 • dokument stwierdzający znajomość przepisów prawa pracy oraz zasad bhp
 • oświadczenie, iż zakład spełnia warunki do zatrudniania młodocianych – odpowiednia ilość stanowisk pracy

Uczeń

 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w określonym zawodzie
 • oświadczenie dotyczące formy dokształcania teoretycznego

Wykaz zawodów, w których uczeń może podjąć naukę

 • blacharz samochodowy
 • cukiernik
 • dekarz
 • elektromechanik sprzętu gosp. domowego
 • elektryk
 • fotograf
 • fryzjer
 • jubiler
 • kamieniarz
 • krawiec
 • kucharz
 • lakiernik samochodowy
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • monter elektronik rtv
 • monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • murarz – tynkarz
 • piekarz
 • sprzedawca
 • stolarz
 • szklarz
 • ślusarz
 • tapicer
 • zegarmistrz
 • złotnik

          Formy dokształcania teoretycznego

 • szkolna
 • system kursów