SKŁADKI I WYNAGRODZENIA UCZNIÓW

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2014 r. wyniosło – 3.739,97 zł (Mon. Pol. z 2014 r. poz. 682).

http://www.wskazniki.gofin.pl/8,113,1,wysokosc-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne-pracownikow.html