Egzamin czeladniczy

Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego w systemie szkolnym należy składać w sekretariacie Cechu do 1 MARCA:

 

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego szkolni: https://cech.lebork.pl/druki/
Załączniki:

 1. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny).
 2. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na niżej podany rachunek bankowy.
 3. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem potwierdzającym realizację nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech.
 4. W przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz z świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o okresie nauki zawodu.
 5. Dokument/y potwierdzający/e uzyskanie tytułu laureata w wybranym konkursie, olimpiadzie lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim – dokumenty umożliwiają uzyskanie zwolnienia ze zdawania wybranych zadań lub tematów egzaminacyjnych

 

Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego w systemie pozaszkolnym należy składać w sekretariacie Cechu do 31 LIPC

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego pozaszkolni:
https://cech.lebork.pl/druki/

Załączniki:

 1. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny).
 2. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na niżej podany rachunek bankowy.
 3. Świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu lub oświadczenie mistrza szkolącego o przygotowaniu teoretycznym kandydata do egzaminu.
 4. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem ukończenia nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech.
 5. W przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz z świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o okresie nauki zawodu.
 6. Dokument/y potwierdzający/e uzyskanie tytułu laureata w wybranym konkursie, olimpiadzie lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim wraz z regulaminem, który został zatwierdzony przez Związek Rzemiosła Polskiego – dokument umożliwia uzyskanie zwolnienia ze zdawania wybranych zadań i/lub tematów egzaminacyjnych.

 

Opłata egzaminacyjna: 760,71 zł płatne przez pracodawcę.

Egzamin poprawkowy 50% opłaty

Opłatę za egzamin należy dokonać na nr konta bankowego:
06 1240 3770 1111 0000 4068 0545 w tytule podać nazwisko zdającego ucznia
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku