Dofinansowanie

Dofinansowanie przygotowania zawodowego

Pracodawcom, którzy zawarli z pracownikami młodocianymi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1. spełniają odpowiednie warunki do szkolenia uczniów
2.
wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę
3. dofinansowanie przyznaje Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika
4.
pracodawca ma obowiązek złożenia wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu

Wymagane dokumenty do dofinansowania:
1.    wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników(inny dla każdej gminy)
2.    formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
3.   dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę
4.    dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy
5.    umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
6.    dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy
7.    dokument potwierdzający datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom, świadectwo lub zaświadczenie)
8.    aktualne zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.ceidg.gov.pl) lub Krajowego Rejestru Sądowego. Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie
9.    kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika wystawionego przez pracodawcę
10.  kopię świadectwa ukończenia szkoły zawodowej ucznia lub inny dokument potwierdzający zakończenie edukacji
11.  wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

 Uwaga:

Załączone kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałami.

Druki do pobrania:

Gmina Lębork: http://bip.um.lebork.pl/strony/15469.dhtml