WNIOSKI O ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘ NA NOWYCH UCZNIÓW DO 15.11.2023r.

Do wniosku o zawarcie umowy o refundację dołącza się:1. Kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej na czas nieokreślony przez pracodawcę z młodocianym.2. Oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zawodowych i pedagogicznych osób prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych.3. Zaświadczenia lub…