Organy Cechu

Organami Cechu są:

Walne Zgromadzenie, Zarząd Cechu, Komisja Rewizyjna, Sąd Cechowy

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.

Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:

 • uchwalanie statutu i jego zmian
 • wybór i odwoływanie Starszego Cechu i pozostałych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej
  i Sądu Cechowego
 • określanie wysokości składek cechowych
 • uchwalanie planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej Cechu
 • rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych
  i bilansów, udzielanie absolutorium członkom Zarządu
 • podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości.

Walne Zgromadzenie Członków odbywa się raz w roku, uczestniczą w niej wszyscy członkowie Cechu a także osoby zaproszone przez Zarząd Cechu. Walne Zgromadzenie zwołuje Starszy Cechu.

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

Do zakresu działania Zarządu należy:

 •  reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji
  i sądów, organizacji społecznych i gospodarczych
 • gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia
 • zwoływanie Walnych Zgromadzeń
 •  powoływanie i odwoływanie Dyrektora biura Cechu oraz ustalanie wynagrodzenia
 • przyjmowanie oraz wykreślanie członków Cechu
 •  posiedzenie Zarządu zwołuje Starszy lub Podstarszy Cechu
 • w posiedzeniach Zarządu uczestniczy Dyrektor biura

 Zarząd składa się z 9 osób, w tym Starszego Cechu, Podstarszego Cechu, Sekretarza
i Skarbnika.

Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Do Zarządu mogą być wybierani jedynie członkowie Cechu.
Kandydat na członka do Zarządu powinien posiadać co najmniej 5 letni okres członkostwa
w Cechu.

Skład Zarządu Cechu w kadencji 2017 – 2021:

dsc_0126-kopia

   Starszy Cechu: Roman Chmielecki 
   Podstarszy Cechu: Tadeusz Cygert
   Sekretarz: Jarosława Możdżan – Górecka 
   Członkowie:
Iwona Grześko
Ryszard Lis
Wiesław Pioch
Wioletta Drywa – Grzesik
Danuta Żmudzka – Miotke
Jerzy Uryasz 

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 • badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu
 • badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu  wniosków w tych sprawach
 • przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi
 • w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wydawanie Zarządowi zaleceń

Kadencja Komisji rewizyjnej trwa 4 lata

Skład Komisji Rewizyjnej w obecnej kadencji:

Przewodniczący: Renata Lipińska
Członkowie:
Małgorzata Klimko
Marcin Becker

 Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.

Do zakresu działania Sądu Cechowego należy orzekanie kar:
1) upomnienie
2) naganę
3) pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń cechu na okres do 1 roku,
4) pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres do 3 lat,
5) wykluczenie.
W przypadku rozpatrywania sprawy członka Sąd Cechowy może – niezależnie od orzeczenia  kary – zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnionej funkcji w organach statutowych organizacji rzemieślniczych.
W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób korzystających ze świadczeń członka i uznanie skargi za zasadną ,Sąd niezależnie od orzeczenia kary może zalecić naprawienie wyrządzonej szkody materialnej. 

Kadencja Sądu Cechowego trwa 4 lata.

Skład Sądu Cechowego w obecnej kadencji:

Przewodniczący: Zygmunt Richert
Członkowie:
Katarzyna Bigus
Jan Pietrusewicz
Katarzyna Andrzejczak
Barbara Gransztof