Szkolenia BHP

 bhp
TERMIN ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA

wrzesień – październik lub według zapotrzebowania

ADRESACI SZKOLENIA

  • Uczniowie – młodociani pracownicy
  • Pracownicy zatrudniani na stanowiskach robotniczych
  • Pracownicy administracyjno – biurowi
  • Pracodawcy

CELE I ZADANIA SZKOLENIA

Zadaniem szkolenia jest głównie wyposażenie kursantów w podstawową wiedzę z zakresu przepisów BHP
  • dla uczniów i pracowników zatrudnionych za stanowiskach robotniczych oraz dla pracowników administracyjno – biurowych:
    zapoznanie, aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą, zagrożeń związanych z wykonywana pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami, z zakresu postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.
  • dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami:
    aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą

ABSOLWENCI

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie.

Zaświadczenia dla Pracodawców ważne 5 lat, dla uczniów i pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 3 lata.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

– 8 godzin dla uczniów i pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
– 8 godzin dla pracowników administracyjno – biurowych
– 16 godzin dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

INFORMACJE I ZAPISY

Sekretariat Powiatowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Tel. 59 8621 856