Refundacja

Wniosek o zawarcie umowy o refundację:

https://www.ohp.pl/rozwoj-zawodowy/refundacja/zasady

Podpisanie umowy o refundację stanowi podstawę prawną do ubiegania się o zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki ZUS młodocianych pracowników. Umowa określa zasady oraz terminy obowiązujące pracodawcę przy składaniu wniosków o dokonanie refundacji. Rozporządzenie MPiPS (Dz. U. Nr 77 poz.518 z póź. zm.)

Wymagane dokumenty do refundacji:

  1. wniosek pracodawcy
  1. rozliczenie finansowe
  1. oświadczenie 
  1. kopie list płac (za miesiące, za które przedsiębiorca ubiega się o refundację) wraz z potwierdzeniem odbioru wynagrodzenia przez młodocianych (potwierdzeniem może być podpis na liście płac bądź, w przypadku wpłaty wynagrodzenia na konto bankowe, potwierdzenie przelewu bankowego),
  1. kopie deklaracji ZUS – DRA
  1. potwierdzenia dokonania wpłat na ubezpieczenie społeczne (wyłącznie konto “51”)
 1. kopie zwolnień lekarskich, jeśli w danym okresie rozliczeniowym pracodawca wypłacił młodocianemu wynagrodzenie chorobowe, lub ZUS RSA

 

Przydatny link:
http://www.wskazniki.gofin.pl/8,113,1,wysokosc-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne-pracownikow.html

Wniosek o Aneks do OHP na istniejące umowy

Upoważnienie dla pracownika OHP do dokonywania korekt finansowych