Refundacja

Podpisanie umowy o refundację stanowi podstawę prawną do ubiegania się o zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki ZUS młodocianych pracowników. Umowa określa zasady oraz terminy obowiązujące pracodawcę przy składaniu wniosków o dokonanie refundacji. Rozporządzenie MPiPS (Dz. U. Nr 77 poz.518 z póź. zm.)

Wymagane dokumenty do refundacji:

  1. wniosek pracodawcy
  2. rozliczenie finansowe
  3. oświadczenie 
  4. kopie list płac (za miesiące, za które przedsiębiorca ubiega się o refundację) wraz z potwierdzeniem odbioru wynagrodzenia przez młodocianych (potwierdzeniem może być podpis na liście płac bądź, w przypadku wpłaty wynagrodzenia na konto bankowe, potwierdzenie przelewu bankowego),
  5. kopie deklaracji ZUS – DRA
  6. potwierdzenia dokonania wpłat na ubezpieczenie społeczne (wyłącznie konto “51”)
  7. kopie zwolnień lekarskich, jeśli w danym okresie rozliczeniowym pracodawca wypłacił młodocianemu wynagrodzenie chorobowe, lub ZUS RSA

 

Przydatny link:
http://www.wskazniki.gofin.pl/8,113,1,wysokosc-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne-pracownikow.html
http://www.pomorska.ohp.pl/549-460cd5f914588.html

Wniosek o zawarcie umowy o refundację:
http://www.pomorska.ohp.pl/549-Drukidopobrania.html

Wniosek o Aneks do OHP na istniejące umowy

Upoważnienie dla pracownika OHP do dokonywania korekt finansowych