NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MIKRO I MAŁEMU PRZEDSIĘBIORCY

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małemu przedsiębiorcy
UWAGA NABÓR WNIOSKÓW

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku od dnia 01.02.2021 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy przyznawanej na podstawie Rozdziału 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2021 r., poz. 152) z uwzględnieniem przepisów art. 15zze4 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

Z dotacji może skorzystać mikroprzedsiębiora i mały przedsiębiorca, który spełnia następujące warunki:

  • Na dzień 30 listopada 2020r. prowadził działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako przeważająca działalność, kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,

Oceny spełniania tego warunku dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020 r.

  • Przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Przykładowo, jeśli miesiącem składania wniosku jest luty 2021 r., to miesiącem poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jest styczeń 2021 r., zaś miesiącem względem którego następuje porównanie przychodów – grudzień 2020 r. (miesiąc poprzedni względem miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku) lub styczeń 2020 r. (miesiąc analogiczny w roku poprzednim względem miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku).

  • Przedsiębiorca wylicza spadek przychodów w odniesieniu do całości przychodów z działalności gospodarczej, a nie jedynie z „części” oznaczonej określonym kodem PKD.
  • Wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 5.000,00 zł,
  • Dotacja udzielana jest jednorazowo,
  • Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.
  • Dotacja nie może być udzielona mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r. oraz na dzień złożenia wniosku.
  • Działalność gospodarcza mogła być zawieszona w odpowiednich miesiącach roku 2020 i 2021 wskazanych we wniosku do wykazania spadku przychodów.
  • Dotacja podlega zwrotowi przez mikroprzedsiębiorcę albo małego przedsiębiorcę w całości na rachunek bankowy do powiatowego urzędu pracy, jeżeli nie wykonywał działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji (za datę udzielenia dotacji uznaje się dzień wypłaty środków przez PUP na konto przedsiębiorcy).
  • Okres zwrotu dotacji nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.

Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy oraz dotację na podstawie art. 15 zze4 ustawy. Należy pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.

Przychód z tytułu udzielonej dotacji nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dokumenty oraz informacje dotyczące dotacji dostępne są na stronie:
https://lebork.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Procedura postępowania przy złożeniu wniosku o dotację:

Wniosek o dotację należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy terytorialnie właściwego ze względu na swoją siedzibę, w formie:

– wyłącznie elektronicznej, przez portal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie www.praca.gov.pl

Wnioski składać można w terminie od 01 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r.

Uwaga: Wnioski o dotację złożone w formie papierowej pozostaną bez rozpatrzenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu
59 8667 127,    59 8667 128,    59 8667 136,    59 8667 126

https://lebork.praca.gov.pl/-/14262459-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-na-pokrycie-biezacych-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-mikro-i-malemu-przedsiebiorcy

Źródło: PUP Lębork