EGZAMINY CZELADNICZE DO 10 CZERWCA A NAUKA ZAWODU DO 31 SIERPNIA

Nauka zawodu młodocianego pracownika trwa nie dłużej niż 36 miesięcy, chyba że z uzasadnionych przyczyn zostanie skrócona lub przedłużona.

W przypadku młodocianych dokształcających się w BSIs, w umowach o pracę w celu przygotowania zawodowego, okres nauki zawodu ustalony jest od 1 września pierwszego roku nauki do 31 sierpnia w trzecim roku nauki zawodu i nauki w BSIs.

Wiedza i umiejętności nabyte przez młodocianego podczas nauki zawodu są sprawdzane w trakcie egzaminu czeladniczego [§ 11. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania].

Przystąpienie do egzaminu czeladniczego nie oznacza zakończenia nauki zawodu.

Młodociani pracownicy, którzy przystępują do egzaminu czeladniczego w trakcie nauki w III klasie BSIs, otrzymują świadectwa czeladnicze, potwierdzające pozytywny wynik egzaminu czeladniczego z datą 31 sierpnia, zgodną także z  ustaloną w umowie o pracę.