ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej:

„Ukierunkowani na rozwój”
UDA-POWR.02.02.00-00-0058/16

fundusze_plakat

Cel projektu:

  • prowadzenie zarządzania strategicznego w 198 pomorskich MŚP poprzez opracowanie analizy potrzeb przedsiębiorstw i przygotowanie na jej podstawie Planów Rozwojowych.

Planowane efekty:

  • Liczba MMŚP objętych wsparciem przez partnerów społecznych – 198
  • Liczba MMŚP, które przy wsparciu partnerów społecznych opracowały analizę potrzeb rozwojowych swojej firmy – 178
  • Liczba organizacji partnerów społecznych, w których wzrosła liczba członków – 3
  • Liczba doradców zatrudnionych w organizacjach partnerów społecznych – 8
  • Liczba strategii rozwoju opracowanych dla MMŚP przez partnerów społecznych – 106
  • Liczba zagregowanych informacji o potrzebach rozwojowych przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia w projekcie – 2
  • Liczba ogólnych analiz dostępności usług w RUR/poza RUR – 2
  • Liczba raportów o podjętych działaniach upowszechniających i wdrożeniowych – 1

Wartość projektu: 1 871 281,20 zł

Dofinansowanie z EFS: 1 684 153,08 zł

Harmonogram projektu:

09-10.2016 Identyfikacja potencjalnych odbiorców wsparcia
10.2016-03.2017 Rekrutacja uczestników projektu
11.2016-03.2018 Opracowanie analizy potrzeb rozwojowych MMSP, przygotowanie na ich podstawie propozycji Planów Rozwojowych oraz monitoring i doradztwo w zakresie wdrożenia
11.2016-05.2018 Analiza faktycznej dostępności usług rozwojowych dla MMŚP w regionie i podejmowanie działań interwencyjnych
11.2016-05.2018 Upowszechnianie wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach i barierach rozwojowych, wykraczających poza RUR i działania wdrożeniowo-interwencyjne

http://rzemioslo.slupsk.pl/projekty/