POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY I NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zgodnie z art. 61t oraz art. 61g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.) Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest operatorem rządowego programu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia warunków dla powstania nowych miejsc pracy pn. „Pierwszy biznes – Wsparcie na starcie II”, w ramach którego udzielane będą na warunkach preferencyjnych pożyczki przeznaczone na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowisk pracy dla bezrobotnych, w tym bezrobotnych skierowanych przez powiatowe urzędy pracy oraz świadczone będą usługi doradcze i szkoleniowe skierowane do osób, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej. Program ma charakter ogólnopolski i realizowany będzie na terenie całego kraju.

Mając na celu zwiększenie dostępności do kapitału, BGK dokonał wyboru pośredników finansowych, którzy od 17 listopada 2014 r. mogą udzielać pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej dla:

  • studentów ostatniego roku studiów,
  • poszukujących pracy absolwentów szkół i uczelni, w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
  • osób bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędach pracy.

Pożyczkobiorcy będą mogli otrzymać wsparcie doradcze i szkoleniowe w zakresie m.in. zakładania działalności gospodarczej, form opodatkowania, czy też rozliczeń finansowych.

Wybrani przez BGK pośrednicy udzielać będą również pożyczek dla podmiotów gospodarczych,
z przeznaczeniem na utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnych.

Zgodnie z wyżej cytowaną ustawą, kwota pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wynosi maksymalnie 20-krotnąwysokość przeciętnego wynagrodzenia (aktualnie ok. 75 tys. zł), natomiast pożyczka na utworzenie miejsca pracymaksymalnie 6-krotną wysokość przeciętnego wynagrodzenia (obecnie ok. 22 tys. zł).

Podstawową zaletą pożyczki jest jej niskie oprocentowanie (aktualnie – 0,56% w skali roku) oraz długi okres spłaty – do 7 lat z możliwością rocznej karencji w spłacie kapitału w przypadku pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz do 3 lat w przypadku pożyczki na utworzenie stanowiska pracy.

Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek udzielane wsparcie stanowi pomoc de minimis.

Środki na uruchomienie programu pochodzą z Funduszu Pracy. Na lata 2014-2016 BGK dysponuje kwotą 120 mln zł, program natomiast będzie realizowany do 2021 r.

Lista wybranych pośredników finansowych oraz szczegółowe zasady udzielania pożyczek znajdują się na stronach: www.bgk.com.pl/wws

Na terenie województwa pomorskiego pośrednikiem jest Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego (ECDF) z siedzibą główną w Poznaniu ul. Promienista 83 –  tel. 61 835 00 98, e-mail: pozyczki@ecdf.pllink otworzy się w nowym oknie, strona internetowa: www.ecdf.pl

Źródło:http://www.pup.lebork.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:43.html