ZWOLNIENIE MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY W OKRESIE OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ.

ZWOLNIENIE MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY W OKRESIE OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ.


AKTUALNIE DO 24 MAJA

Według obowiązujących przepisów czasowe zamknięcie zakładu nie oznacza jego likwidacji, ani
też nie stanowi o zawieszeniu działalności gospodarczej do czego wymagane jest dopełnienie
stosownych wymogów prawnych, wynikających z przepisów prawa.
Czasowe „zamknięcie” i nie świadczenie usług nie powoduje zwolnienia pracodawcy z
obowiązków, jakie wynikają z zawartych umów o pracę, w tym także zawartych z młodocianymi
pracownikami w celu przygotowania zawodowego.
W/w ustawa „tarcza1” tworzy szereg instrumentów ekonomicznych, które mogą być wsparciem
dla przedsiębiorcy m.in. w postaci zapewnienia refundacji wypłaconego młodocianemu
wynagrodzenia (zgodnie z zawartą umową o refundacje).
Ustawowy obowiązek zwolnienia młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia
pracy dotyczy wszystkich młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, bez
względu na formę dokształcania teoretycznego: w szkole lub z systemie pozaszkolnym.
Należy też pamiętać, że takie osoby są traktowane, jak młodociani pracownicy do
zakończenia nauki zawodu bez względu na ukończenie 18 lat w trakcie jej trwania.
Pracodawca zachowuje prawo do refundacji wypłaconych młodocianemu pracownikowi
wynagrodzeń

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U.
2020 poz. 568
Art. 15f.
1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.[7]))
pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z
obowiązku świadczenia pracy.
2. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12
ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku
wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres
zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do
refundacji.

LISTA OBECNOŚCI PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH W OKRESIE ZWOLNIENIA OD OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY

Pracodawcy, którzy zwolnili młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy w
okresie zawieszenia zajęć w szkole branżowej I stopnia potwierdzają to zwolnienie
oświadczeniem, włączonym do akt pracowniczych, a na liście obecności pracowników
odznaczają dni, których dotyczyło przedmiotowe zwolnienie, udzielone z mocy w/w
ustawy.