POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW Z PUP

tarcza

UWAGA NABÓR WNIOSKÓW

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.)

Z pożyczki może skorzystać mikroprzedsiębiora, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 roku i który spełnia warunki z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
● Zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
● Osiągał roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
– Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 5.000 zł,
– pożyczka udzielana jest jednorazowo,
– Stałe oprocentowanie pożyczki  wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski w skali roku,
– okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji od dnia jej udzielenia,
– pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszył stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020r.
Dokumenty oraz informacje dotyczące pożyczki dostępne są:
https://lebork.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka
Procedura postępowania przy złożeniu wniosku o pożyczkę

Wniosek o pożyczkę należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy terytorialnie właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w formie:

– elektronicznej, przez portal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie www.praca.gov.pl
– pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork, jednakże w związku z COVID-19 rozpatrzenie wniosku w formie papierowej może trwać dłużej, co w konsekwencji opóźni przekazanie środków finansowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu  59 8667 127 lub 59 8667 128