Egzamin sprawdzający

Celem egzaminu sprawdzającego jest potwierdzenie umiejętności sprawnego wykonywania prac obejmujących zakres przyuczenia. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy może trwać od 3 do 6 miesięcy. Dla młodocianych uczestników Ochotniczych Hufców Pracy przyuczenie może zostać przedłużone do czasu ukończenia przez nich gimnazjum i trwać łącznie nie dłużej niż 22 miesiące. Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej.

Część praktyczna egzaminu – polega na samodzielnym wykonaniu zadanej pracy. Odbywa się u pracodawcy i nie może trwać dłużej niż 3 godziny.

Część teoretyczna egzaminu – tylko ustna – obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu: BHP i ochrony przeciwpożarowej ochrony środowiska teorii zawodowej

 

Wymagane dokumenty do egzaminu sprawdzającego

1 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego http://cech.lebork.pl/druki/

   2. umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy

   3. zaświadczenie pracodawcy potwierdzające ukończenie przyuczenia z podaniem okresu oraz zakresu przyuczenia

   4. dowód opłaty za egzamin (oryginał)

Opłaty egzaminacyjne: 254 zł płatne przez pracodawcę.

W 2018 roku podstawą wyliczenia właściwych opłat za egzamin jest kwota 4739,51 zł (wg obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 17 stycznia 2018r)

Opłatę za egzamin należy dokonać na nr konta bankowego:
06 1240 3770 1111 0000 4068 0545
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku