Kurs pedagogiczny

dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

belfer
TERMIN ROZPOCZĘCIA KURSU

wiosna – jesień lub według zapotrzebowania

ADRESACI KURSU

Osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą na własny rachunek, tj. właściciele zakładów lub pracownicy tych zakładów, którzy przygotowują się do prowadzenia przygotowania zawodowego pracowników młodocianych w zakładach pracy stosownie do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2002r. w sprawnie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr. 113, poz 988, z późniejszymi zmianami)

CELE I ZADANIA KURSU

Podstawowym celem niniejszego kursu jest uzyskanie przez jego słuchaczy przygotowania pedagogicznego do praktycznego nauczania zawodu.

Przygotowanie to jest rozumiane jako posiadanie wiedzy i umiejętności pozwalających na sprawne organizowanie oraz skuteczne realizowanie procesu kształcenia i wychowania w zakładzie pracy. Instruktor praktycznej nauki zawodu realizujący zadania edukacyjne ma opanować umiejętność stosowania w praktyce właściwych – stosownie do celu nauczania – zasad i metod nauczania. Musi umieć motywować, sprawiedliwie oceniać, zachęcać uczniów do poznawania świata, rozwijać ich twórcze zainteresowania i umiejętności zawodowe, kształtować w zakładzie pracy właściwe stosunki międzyludzkie, etykę i kulturę pracy zawodowej. Zadaniem kursu jest głównie wyposażenie kandydatów na instruktorów praktycznej nauki zawodu w podstawową wiedzę z dziedziny pedagogiki, psychologii, metodyki i dydaktyki kształcenia zawodowego i praktyki metodycznej w takim zakresie, aby umożliwiała im ona właściwe spełnianie funkcji nauczania i wychowania.

Ponadto uczestnicy kursu zostaną zapoznani z aktualnymi aktami prawnymi nt. kształcenia w zakładzie pracy z podkreśleniem potrzeby systematycznego śledzenia zmian w przepisach.

Uczestnictwo w kursie powinno również przyczynić się do wyrobienia potrzeby ustawicznego pogłębiania wiedzy pedagogicznej, poszukiwania – drogą samokształcenia – wciąż lepszych od strony pedagogicznej i skuteczniejszych od strony praktycznej metod nauczania zawodu.

ABSOLWENCI KURSU

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu kończy się egzaminem złożonym przed państwową komisją egzaminacyjną powołaną (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami) przez Kuratora Oświaty w Gdańsku. Obejmuje on wszystkie przedmioty nauczania na kursie. Egzamin przeprowadza się w formie ustnej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.

CZAS TRWANIA KURSU

90 godzin

INFORMACJE I ZAPISY

Sekretariat Powiatowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Tel. 59 8621 856