DO 30 WRZEŚNIA NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ZMIANĘ UMOWY NA REFUNDACJĘ WYNAGRODZEŃ MŁODOCIANYCH

Z dniem 1 września 2019 roku nastąpi zmiana stawek wynagrodzeń pracowników młodocianych. Wszystkich pracodawców, którzy posiadają aktywne umowy o refundacje wynagrodzeń młodocianych pracowników prosimy o składanie wniosków o aneksy do umów w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowych stawek (czyli od 01.09.2019 do 30.09.2019). W przypadku wystąpienia przez pracodawcę z wnioskiem o zmianę umowy w zakresie wysokości refundacji po ww. terminie, refundacja obejmie okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku. Wnioski składamy do centrum edukacji właściwego ze względu na miejsce odbywania przez młodocianych przygotowania zawodowego, bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji zrzeszających pracodawców.
Wiosek znajduje się poniżej.